ALGEMENE VOORWAARDEN SKY MEDIA TELEVISION B.V.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Dienst : het ter beschikking stellen van technische faciliteiten (Radio- en televisiestudio’s, alsmede personele middelen ten behoeve van audiovisuele verslaglegging en/of communicatie van geluid en/of beeld en/of informatie. Artiestenmanagement, Organiseren van theatershows, Organiseren van relatiemarketing evenementen, Beurzen en Festivals, Het uitgeven van periodieken en boeken een en ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Sky Media Television B.V. en contractant met betrekking tot de dienst;
Contractant : de (rechts)persoon met wie Sky Media Television B.V. de overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2 – Algemene Bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door Sky Media Television B.V. van overeenkomsten met een contractant en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Sky Media Television B.V. en contractant en gelden alleen voor de betrokken overeenkomst.

3. De algemene voorwaarden van contractant zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, is overeengekomen. Elke overeenkomst waaraan rechten aan ontleend kunnen worden dienen schriftelijk bevestigd te worden.
4. Contractant verplicht zich om personen die door hem worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als in deze voorwaarden opgenomen. 5. Uitvoering van overeenkomsten geschiedt met inachtneming van de bij Sky Media Television B.V. geldende arbeidsvoorwaarden voor werknemers inzake arbeidsduur, arbeidstijden, verlof en dergelijke.

6. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 3 – Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partijen waarvan de verkrijgende partij begreep of had moeten begrijpen dat zij van vertrouwelijke aard zijn.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

1. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is aangegeven, zijn offertes van Sky Media Television B.V. vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Sky Media Television B.V. binnen vier dagen na de aanvaarding daarvan worden herroepen. Aanvaarding dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden.
2. Indien door Sky Media Television B.V. enige schatting van de met de voorbereiding en/of uitvoering van overeenkomst gepaard gaande tijd en/of kosten wordt gemaakt, is deze schatting steeds vrijblijvend. Contractant zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

Artikel 5 – Eigendom en intellectuele eigendom

1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken of van andere goederen waaronder (intellectuele eigendom) rechten, die op enige wijze door Sky Media Television B.V. worden aangewend bij het verrichten van de dienst.
2. Indien derden met betrekking tot zaken of andere goederen als genoemd in 5.1 rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient contractant hen terstond van de rechten van Sky Media Television B.V. op de hoogte te stellen. Contractant dient Sky Media Television B.V. onverwijld in te lichten over deze (voorgenomen) maatregelen.
3. Sky Media Television B.V. behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op (bewegende) beelden, tekeningen, schema’s, ontwerpen, publicaties en andere bescheiden die van hem afkomstig zijn. Deze bescheiden of hun inhoud mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sky Media Television B.V., geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, beschikbaar worden gesteld aan derden – met inbegrip van aan contractant gelieerde ondernemingen – of anderszins gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor Sky Media Television B.V. deze bescheiden aan contractant heeft verstrekt.
4. Sky Media Television B.V. kan programmaformats in consignatie geven aan derden. Met de bedoeling exclusief het recht te hebben om met het format, met toestemming van Sky Media Television B.V., te handelen, te verkopen of te bemiddelen. Hiervoor zullen per gebeurtenis (financiële) afspraken over gemaakt worden. Per vol kalenderjaar factureert Sky Media Television B.V. Indien uiteindelijk voldoende funding voor een programma wordt gevonden zal Sky Media Television B.V. het programma, gezamelijk met de consignatiehouder(s) in produktie nemen. Tijdens de periode dat het format in consignatie is zal Sky Media Television B.V. niet handelen met de bedoelde formats.

Artikel 6 – Nakoming

1. Indien contractant een vooruitbetaling verschuldigd is, of voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde informatie of materialen ter beschikking dient te stellen of anderszins zijn medewerking aan de (voorbereiding van de) uitvoering dient te verlenen ontvangt een termijn voor nakoming door Sky Media Television B.V. niet eerder aan dan nadat de betaling vol ledig is ontvangen respectievelijk de informatie of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld respectievelijk de medewerking is verleend.
2. Tenzij uit de aard van de overeenkomst ondubbelzinnig voort vloeit dat een overeengekomen tijdstip een fatale termijn inhoudt, gelden de in de overeenkomst genoemde data en tijden als streefdata en tijden. Overschrijding van een dergelijke termijn geeft de contractant geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Dit is pas het geval indien Sky Media Television B.V. ook binnen een hem schriftelijk nader gestelde redelijke termijn om hem toe te rekenen redenen de overeengekomen prestatie niet verricht, met dien verstande dat ontbinding van de overeenkomst slechts kan geschieden indien de aard van de wanprestatie zo ernstig is dat van contractant instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Sky Media Television B.V. is gerechtigd om (delen van) de overeengekomen dienst uit te besteden aan (een) derde(n), zulks onder handhaving van de gebruikelijke of overeengekomen kwaliteitsnormen met betrekking tot de dienst.
4. Indien bij een lopende productie het aantal afleveringen ingekort wordt vindt er geen restitutie plaats aan contractant of derden. Sky Media Television B.V. dient wel een gemoveerde verklaring te overleggen waaruit blijkt dat het niet verantwoord is om een langere serie te produceren. Sky Media Television B.V. zal wel het uiterste doen om de verkochte items/producten dusdanig te plannen dat alle participanten van Sky Media Television B.V., of derden, binnen de serie de contractueel overeengekomen items krijgt.

Artikel 7 – Annulering

1. Contractant is gerechtigd om met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden de overeenkomst vóór het begin van uitvoering daarvan, schriftelijk te annuleren. Tenzij in een
offer te uitdrukkelijk anders is aangegeven, is contractant de volgende annuleringskosten verschuldigd: tenminste 50% van de overeengekomen prijs van item, dienst en/of product zoals opgenomen in de deelnamebevestiging. Indien Sky Media Television B.V. een Call Sheet en/of draaiboek voor het item, dienst of product heeft opgemaakt zullen de annuleringskosten 75% van de overeengekomen prijs van dienst en/of product zoals opgenomen in de deelnamebevestiging bedragen. Indien reeds een opname voor een product of item heeft plaatsgevonden, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen prijs voor het item, dienst of product zoals opgenomen in de deelnamebevestiging. Bovenstaande is uitdrukkelijk niet van toepassing op de volgende kosten, die altijd volledig in rekening zullen worden gebracht bij contractant : – door Sky Media Television B.V. geboekte satelliettijd of streamingtijd; – Door Sky Media Television B.V. ingekochte faciliteiten bij derden; – door Sky Media Television B.V. gemaakte kosten ter voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst ; – financiële verplichtingen die verband houden met de (voorbereiding van de) uitvoering van de overeenkomst , die Sky Media Television B.V. jegens derden is aangegaan.

2. In geval de opname reeds heeft plaatsgevonden doch de deelnemer heeft nog niet aan haar betalingsverplichting jegens Sky Media Television B.V. voldaan, dan is Sky Media Television B.V. gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst te annuleren dan wel op te zeggen. Sky Media Television B.V. maakt in dit geval aanspraak op 100% van de overeengekomen prijs voor het item, dienst en/of product zoals opgenomen in de deelnamebevestiging en is niet langer gehouden het opgenomen item, dienst of product uit te zenden. Het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 en 7:411 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden contractant

1. Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen of vergunningen van derden, waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden, in het kader van het vast leggen door Sky Media Television B.V. van beeld en/of geluid alsmede het transpor teren en/of openbaar maken hiervan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Contractant vrijwaart Sky Media Television B.V. tegen aanspraken van derden ter zake.
2. Sky Media Television B.V. is niet verantwoordelijk voor de (vast legging en/of openbaarmaking van de) inhoud van het product of de dienst van contractant. Contractant vrijwaart Sky Media Television B.V. tegen aanspraken van derden ter zake.

Artikel 9 – Gebruik faciliteiten en personeel door contractant

1. Indien is overeengekomen dat de door Sky Media Television B.V. ter beschikking gestelde technische faciliteiten worden bediend en/of gebruikt door (medewerkers van) contractant, zal contractant deze faciliteiten als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waar in deze werden ontvangen, teruggeven. Het is contractant niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld noch om deze op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Bij overtreding van dit verbod is Sky Media Television B.V. gerechtigd de betreffende faciliteiten direct terug te nemen en hier toe de gebouwen en terreinen van contractant te betreden.

2. Contractant is niet gerechtigd om de door Sky Media Television B.V. ter beschikking gestelde medewerkers andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Contractant is niet gerechtigd deze medewerkers op andere dan de overeengekomen tijden en plaatsen te laten werken.
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

1. Sky Media Television B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die door hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan contractant worden verkocht en geleverd, totdat de volledige prijs voor de dienst krachtens de overeenkomst door contractant is voldaan.

2. Sky Media Television B.V. is bij niet (tijdige) betaling van de in 10.1 genoemde prijs gerechtigd de reeds geleverde zaken terug te nemen. Contractant is verplicht om Sky Media Television B.V. hier toe in de gelegenheid te stellen.

Artikel 11 – Tekortkomingen

1. Indien blijkt dat de door Sky Media Television B.V. aan contractant ter beschikking gestelde technische faciliteiten niet voldoen aan hetgeen hieromtrent is overeengekomen, zal Sky Media Television B.V., mits de tekortkoming aan hem is toe te rekenen, zo spoedig mogelijk voor herstel of vervanging zorgen. Indien herstel of vervanging in verband met het overschrijden van een fatale termijn niet meer opportuun is, heeft contractant recht op vergoeding van aantoonbaar geleden schade, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.
2. Klachten met betrekking tot de ter beschikking gestelde technische faciliteiten worden alleen in behandeling genomen indien contractant deze binnen 24 uur nadat de tekortkoming kenbaar is geworden, schriftelijk bij Sky Media Television B.V. indient. Bij gebreke hiervan heeft contractant geen recht op nakoming van het bepaalde in 11.1.
3. Contractant is gehouden om tekortkomingen in het resultaat van door Sky Media Television B.V. verrichte werkzaamheden binnen 5 werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden aan Sky Media Television B.V. te melden door middel van een aangetekende brief. Indien contractant niet binnen deze termijn en dergelijke melding aan Sky Media Television B.V. heeft gedaan, wordt contractant geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid voor schade

1. De aansprakelijkheid van Sky Media Television B.V. voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs voor de dienst die contractant krachtens de overeenkomst aan Sky Media Television B.V. is verschuldigd.

2. Sky Media Television B.V. is in alle gevallen alleen aansprakelijk voor aantoonbaar door contractant geleden directe schade en is derhalve nooit gehouden tot vergoeding van bedrijf- en/ of gevolgschade en/of winstderving.
3. Sky Media Television B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van zaken van contractant, van medewerkers van contractant of van andere door contractant ingeschakelde derden, een en ander behoudens opzet of grove schuld van Sky Media Television B.V.

4. Sky Media Television B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van beeld- en/of geluiddragers en het daarop vastgelegde materiaal, een en ander behoudens opzet of grove schuld van Sky Media Television B.V.
5. Sky Media Television B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van streaming- of satellietverbindingen dan wel voor de kwaliteit daarvan, ongeacht of deze verbindingen door hem of door een derde worden gerealiseerd.

6. Sky Media Television B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van ongemoduleerde banden.
7. Contractant vrijwaart Sky Media Television B.V. met betrekking tot aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door de dienst die Sky Media Television B.V. heeft geleverd, behoudens voor zover contractant aantoont dat Sky Media Television B.V. uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden in de verhouding tot contractant voor die schade aansprakelijk is te houden, zulks onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

8. Alleen schade die binnen veertien kalenderdagen na ontdekking door middel van een aangetekende brief aan Sky Media Television B.V. wordt gemeld, komt voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Overmacht

1. Indien Sky Media Television B.V. tekort schiet in de nakoming van een verplichting jegens contractant, kan dat tekort schieten niet aan Sky Media Television B.V. worden toegerekend indien hem de uitvoering van deze verplichting onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Sky Media Television B.V. is gelegen, zoals maar niet beperkt tot : sabotage, boycot, staking, bezetting, grootschalig ziekteverzuim van personeel van Sky Media Television B.V., tekortschieten van toeleveranciers of transporteurs, uitval of storing van satellietcapaciteit en/of -verbindingen, transponder degradatie, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder inbegrepen), natuur rampen, slecht weer, blikseminslag, aardbevingen, brand en explosie.

2. Ingeval zich een situatie voordoet genoemd in 13.1, heeft Sky Media Television B.V. het recht de nakoming op te schorten. Indien de periode waar in door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sky Media Television B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan een periode van een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels daar toe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Sky Media Television B.V. bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is contractant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het reeds verrichte, dan wel het te verrichten deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 – Prijzen

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen exclusief BTW en andere (overheid)heffingen.
2. Sky Media Television B.V. is gerechtigd om alle kostenstijgingen vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals stijging van kosten van materiaal en arbeid, volledig aan contractant door te berekenen, zulks met een maximum van 5% van de overeengekomen prijs van de dienst.

Artikel 15 – Betaling, zekerheid, kosten van rechtshandhaving

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruit betaling te verlangen indien Sky Media Television B.V. daar toe aanleiding ziet, geschiedt betaling door contractant binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Sky Media Television B.V. is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deel leveringen van de dienst. 2. Korting, inhouding, compensatie of opschorting door contractant is niet toegestaan.
3. Indien Sky Media Television B.V. daarom verzoekt, zal contractant voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zekerheid voor betaling stellen.
4. Bij niet, tijdige betaling raakt contractant, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag, direct opeisbaar, rente verschuldigd van 2 % boven de wettelijk verschuldigde rente. Sky Media Television B.V. mag voorts, voor zover enige met contractant gesloten overeenkomst nog niet geheel is uitgevoerd, de nakoming van haar verplichtingen daaruit geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na een aanmaning betaling binnen een aangezegde termijn uit, dan is Sky Media Television B.V. bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

5. Sky Media Television B.V. heeft het recht de met de invordering van het verschuldigde bedrag gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van contractant te brengen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van vijfhonderd euro. Ten aanzien van de gerechtelijke kosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand, geldt dat deze redelijk moeten zijn.

Artikel 16 – Ontbinding

Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden daar toe vermeld in de wet, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij: – surseance van betaling heeft aangevraagd of haar dit is verleend; – in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsrekwest is ingediend; – tot liquidatie van zaken overgaat.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle tussen Sky Media Television B.V. en een contractant gesloten (of nog te sluiten) overeenkomsten alsmede alle eventuele aanvullingen daarop en ook op alle (niet-)contractuele verplichtingen die daaruit (kunnen) voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of (toekomstige) overeenkomsten tussen een contractant en Sky Media Television B.V. (dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn) worden in eerste aanleg exclusief – en derhalve bij uitsluiting – voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam.

Artikel 18 – Duurovereenkomsten

1. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, heeft Sky Media Television B.V. het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren.
2. Indien Sky Media Television B.V. de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing verklaart, zal Sky Media Television B.V. de wijziging tijdig bekend maken. Zij treden alsdan in werking dertig (30) dagen na de schriftelijk bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3. Indien contractant een wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.